home >> art  ||  "Kai Hui"  ||  "Shadow"  ||  "Telephone Queue"
"Kai Hui" by Chen Yan Yin
Listening to the report 1996home >> art >> "Kai Hui"  ||  "Shadow"  ||  "Telephone Queue"


"Shadow" by Chen Yan Yin
2000home >> art >> "Kai Hui"  ||  "Shadow"  ||  "Telephone Queue"
"Telephone Queue" by Chen Yan Yin
telephone 5-E 2005


home >> art >> "Kai Hui"  ||  "Shadow"  ||  "Telephone Queue"